Olulised faktid

Mis on EFPIA avalikustamiskoodeks?

Bayer toetab täielikult suuremat läbipaistvust ravimitootjate ja tervishoiutöötajate ning tervishoiuorganisatsioonide suhetes ning seega järgib EFPIA avalikustamiskoodeksit.


40 juhtivat ravimitööstuse ettevõttet 33 riigist on kinnitanud, et järgivad EFPIA avalikustamiskoodeksit.

EFPIA avalikustamiskoodeks (inglise keeles EFPIA Disclosure Code of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organizations) on vabatahtlik koodeks, mille alusel kõik EFPIA liikmesfirmad avalikustavad tervishoiutöötajatele ning tervishoiuorganisatsioonidele makstavad tasud. Vastavalt koodeksile avalikustavad kõik EFPIA liikmesfirmad, sealhulgas ka Bayer, nii otsesed kui kaudsed rahalised ja mitte-rahalised tasud, mis on seotud ravimite arendus – ja müügitegevusega. Avalikustamine on iga-aastane ning toimub hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta juunis.

Tasustamise alused

Tervishoiutöötajatele makstav tasu sõltub nende poolt ravimitootjale pakutud teenusest. Tasu suurus ja meetod tuleneb pakutud teenuse iseloomust, ekspertteadmistest ning teenuse osutamiseks kulunud ajast. Tasu suurus on riigiti erinev ning sõltub kohalikust palgatasemest, seadustest ning kehtivatest koodeksitest. Õiglase turuväärtuse jälgimine tagab, et tasu on kooskõlas pakutud teenusega ning ei mõjuta tervishoiutöötaja raviotsuseid.

Isikuline või summeeritud avalikustamine?

EFPIA avalikustamiskoodeks on ravimtootjate endi poolt võetud kohustus läbipaistvuse suurendamiseks, mille alusel tervishoiutöötajatele makstavad tasud avalikustatakse kas isikustatult või summeeritult. Andmekaitse seadused enamuses Euroopa riikides lubavad isikustatud tasude avalikustamist ainult juhul kui on olemas nõusoleku vorm andmete avalikustamiseks. Kui tervishoiutöötaja ei anna oma nõusolekut andmete isikustatud avalikustamiseks, siis avalikustatakse tasud anonüümses vormis summeeritult. Vastavalt EFPIA koodeksile toimub uuringute ja arendustegevuste raames makstavate tasude avalikustamine alati summeeritult.

Andmekaitse

Bayer tunnustab igati õigust eraelu puutumatusele ja jälgib kõiki andmekaitse nõudeid. Sellest tulenevalt kaitseme isikuandmeid ning käitleme neid vastavalt üldistele ja kohalikele andmetekaitse normidele. Andmed avalikustatakse isikustatult vaid juhul kui tervishoiutöötaja on andnud selleks kirjaliku nõusoleku. Andmete töötlemisel kasutame turvatud andmekaitse süsteeme, et välistada neile juurdepääs väljastpoolt ning vältida andmete väärkasutamist. Lisaks on firmasiseselt piiratud juurdepääs avalikustamisega seotud andmetele ning see on olemas vaid otseselt andmete kogumise ja raporteerimisega seotud töötajatel.

Täielik avalikustamine

Leiame, et ainult andmete täielik avalikustamine annab õiglase pildi meie ja tervishoiutöötajate vahelistest koostööst ning seetõttu ei avalikusta me isikustatult mitte-täielikke andmeid. Kui konkreetse avalikustamisele kuuluva tegevuse andmete osas jäävad osapooled eriarvamusele, siis avalikustame andmed EFPIA andmete avalikustamise vormis summeeritult.

PP-OTH-EE-0005