Missioon ja väärtused

Meie missioon: „Bayer: teadus parema elu nimel”

Bayer on enam kui 150-aastase ajalooga tipptasemel uuenduslik ettevõte, mille peamised tegevusvaldkonnad on tervishoid ja põllumajandus. Töötame välja uusi molekule, mida kasutatakse uuenduslikes toodetes ja lahendustes, mis parandavad inimeste, loomade ja taimede tervist. Meie uurimis- ja arendustegevus põhineb elusorganismide biokeemiliste protsesside süvitsi mõistmisel.

Oma toodetega aitame leida lahendusi mõnedele peamistele kaasaegsetele väljakutsetele. Maailma üha kasvaval ja vananeval rahvastikul on vaja paremat tervishoidu ja piisavat toiduvaru.

Bayer parandab inimeste elukvaliteeti, ennetades, leevendades ja ravides haigusi. Samuti aitame tagada piisava varu usaldusväärseid kvaliteetseid toiduaineid, loomasööta ja taimseid tooraineid.

Meie eesmärk on saavutada ja hoida juhtivat kohta turgudel, luues väärtust meie klientidele, aktsionäridele ja töötajatele. Selleks oleme oma strateegia kujundanud selliselt, et aidata kaasa mõnede inimkonna kõige pakilisemate väljakutsete lahendamisel ning tehes seda erakordselt hästi, kavatseme tugevdada ettevõtte tulupotentsiaali.

Meie väärtused:

Ettevõte lähtub oma tegevuses jätkusuutlikkuse põhimõttest ning toimib viisil, mis on eetiline ja sotsiaalselt vastutustundlik, arvestades samal ajal kõigi sidusrühmade huvidega. Uuendusmeelsetel töötajatel on Bayeris suurepärased arenguvõimalused. Meie väärtustel on keskne koht igapäevases töös ja need on mõeldud juhtima meid oma missiooni täitmisel. Neid väärtusi kujutabki ingliskeelne sõna LIFE ehk „elu”.

Sõna LIFE koondab lühendina ühtaegu nii Bayeri põhiväärtusi kui ka juhtimispõhimõtteid. LIFE tähendab eestvedamist (leadership), ausust (integrity), paindlikkust (flexibility) ja tõhusust (efficiency).

Need väärtused kehtivad kõigile Bayeri töötajatele ja on rangelt kaasatud ka meie ülemaailmse juhtimissüsteemi juhtivtöötajate tegevusse. Meie väärtuskultuur tagab riigipiire, haldusüksusi ja kultuurilisi erinevusi ületava ühtse identiteedi kogu ettevõttes.

Neid nelja väärtust iseloomustavad seitse näidet:

Leadership ehk eestvedamine

 • Suhtu inimestesse ja töösooritustesse kirglikult
 • Näita, et oled innukas. Inspireeri ja motiveeri teisi
 • Vastuta oma tegude ja tulemuste, edukuse ja läbikukkumiste eest
 • Kohtle teisi õiglaselt ja lugupidavalt
 • Anna tagasisidet selgelt, ausalt ja õigeaegselt
 • Lahenda konflikte konstruktiivselt
 • Loo väärtusi kõigi meie aktsionäride jaoks

Integrity ehk ausus

 • Ole eeskujuks
 • Järgi seaduseid, määruseid ja häid äritavasid
 • Usalda teisi ja loo usalduslikke suhteid
 • Ole aus ja usaldusväärne
 • Kuula tähelepanelikult. Suhtle sobival viisil
 • Taga jätkusuutlikkus: vii lühiajalised tulemused tasakaalu pikaajaliste nõuetega
 • Hooli inimestest, turvalisusest ja keskkonnast

Flexibility ehk paindlikkus

 • Algata ja toeta muutusi aktiivselt
 • Ole valmis kohanema uute suundumuste ja vajadustega
 • Esita valitsevale olukorrale väljakutseid
 • Arvesta mõtlemisel ja tegutsemisel klientidega
 • Otsi uusi võimalusi ning võta kaaalutletud riske
 • Ole avatud ja eelarvamusteta
 • Tunne rõõmu elukestvast õppest

Efficiency ehk tõhusus

 • Kasuta ressursse nutikalt
 • Keskendu väärtustloovatele tegevustele
 • Tee asju lihtsalt ja tõhusalt
 • Täida ülesandeid sobivate kulude, kiiruse ja kvaliteediga
 • Tee häid otsuseid kiiremini
 • Vii ülesanded lõpule ja vastuta tulemuste järjekindluse eest
 • Tee paremate lahenduste leidmise nimel teistega koostööd