14.06.2019

Bayer tõstab läbipaistvuse, kestlikkuse ja kaasamise standardeid

  • Ettevõtte eesmärk on uute lahenduste abil vähendada keskkonnamõjusid 30% võrra
  • Järgmise kümnendi ajal investeeritakse umbrohuga võitlemise uutesse meetoditesse täiendavalt ligikaudu 5 miljardit eurot
  • Kutsume teadlasi, ajakirjanikke ja valitsusväliste organisatsioonide esindajaid osalema Euroopa Liidu tulevase glüfosaadi taasregistreerimisprotsessi ettevalmistamises
  • Taimekaitsetooteid hakatakse uutes riikides müüma ainult juhul, kui need vastavad lisaks siseriiklikele eeskirjadele ka enamuse juhtivate reguleerivate asutuste standarditele.

Leverkusen, 14. juuni 2019 – Bayer tõstab läbipaistvuse, kestlikkuse ja kaasamise standardeid, mis annab tunnistust ettevõtte suuremast vastutusest ja potentsiaalist uue põllumajanduseestvedajana. „Teeme jõudsaid edusamme omandatud põllumajandusettevõtte integreerimises ja hakkame rakendama mitmeid meetmeid läbipaistvuse ja kestlikkuse eestvedamiseks kogu äris,“ ütles reedel Bayer AG juhatuse esimees Werner Baumann. Nende meetmetega lahendatakse küsimusi ja muresid, mis on tõstatatud Monsanto omandamisele järgnenud aasta jooksul Bayeri rolli kohta põllumajanduses. „Jätkame oma standardi tõstmist, kuna oleme pühendunud praeguse põlvkonna ja tulevaste põlvkondade elujärje parandamisele.“

Bayeri põllumajandusportfelli ökoloogilist jalajälge vähendatakse uuendustegevuse kaudu. Uute lahenduste abil vähendab ettevõte oma keskkonnamõjusid 2030. aastaks 30% võrra. Bayer soovib eesmärgi saavutada uute tehnoloogiate väljatöötamise, taimekaitsemahtude vähendamise ja täpsema rakendusala tagamise teel. Sellest on abi bioloogilise mitmekesisuse taastamisel ja hoidmisel, kliimamuutustega võitlemisel ja loodusvarade tõhusaimal kasutamisel.

Ettevõte mõõdab edusamme, võrreldes keskkonnamõju koefitsientsi (Environmental Impact Quotient, EIQ) kehtivate turustandarditega. EIQ töötati 1990ndatel välja Cornelli Ülikoolis (USAs) mahtude ja toksilisuse seose arvutamiseks ning seega on tegemist sisukama mõõtmissüsteemiga kui ainult mahu mõõtmine. Bayer otsib pidevalt võimalusi oma põllukultuurilahenduste EIQ parandamiseks, investeerides maailmatasemel innovatsiooni seemnete ja kvaliteedinäitajate, digipõllumajanduse, bioloogiliste lahenduste ning uute madalama saasteainetehulga ja vähendatud maksumääraga rakendustoodete valdkondades. Lisaks kutsub ettevõte ülemaailmseid spetsialiste ja huvigruppe osalema Bayeri säästva arengu nõukogus, et tugevdada tervet ettevõtet hõlmavaid pingutusi.

Kuigi glüfosaat mängib nii põllumajanduses kui ka Bayeri portfellis jätkuvalt olulist rolli, on ettevõte võtnud eesmärgiks pakkuda taimekasvatajatele rohkem valikuid ja investeerib järgmise kümnendi jooksul umbrohuga võitlemise lisameetoditesse ligikaudu 5 miljardit eurot. Teadus- ja arendustegevuse investeering on suunatud vastupanumehhanismide mõistmisesse, uute meetmete leidmisse ja väljatöötamisse, kohandatud ja integreeritud umbrohutõrje lahendustesse ja täpsemate soovituste väljatöötamisse digitaalsete põllumajandustööriistade abil. Lisaks edendatakse partnerlust umbrohuteadlastega kõikjalt maailmast, et arendada kohapeal põllumajandustootjatele kohandatud lahendusi.

Läbipaistvus on Bayeri alus. 2017. aastal hakkas Bayer oma kodulehele riputama turvalisusega seotud taimekasvatusteaduse uurimusi, et kõik saaksid nendega tutvuda. Sellest ajast peale on avaldatud sadu uurimusi ligi 30 ühendi kohta, sh kõik 107 ettevõtte omandis olevat glüfosaadiuuringut. Edasise sammuna käivitab ettevõte pilootprogrammi, milles kutsutakse teadlasi, ajakirjanikke ja valitsusväliste organisatsioonide esindajaid osalema peatse Euroopa Liidu glüfosaadi taasregistreerimisprotsessi ettevalmistamises, mis algab käesoleva aasta lõpupoole.

Lisaks rakendab ettevõte oma toodetele ühtseid ohutusstandardeid – isegi, kui need ületavad siseriiklikke eeskirju. Alates 2012. aastast ei müü Bayer enam tooteid, mille Maailma Terviseorganisatsioon on liigitanud akuutse mürgisuse klassi 1, hoolimata sellest, kas need on konkreetsel turul lubatud või mitte. Reedel andis Bayer teada, et müüb uutes riikides ainult selliseid taimekaitsevahendeid, mis vastavad ohutusstandarditele nii kohalikel turgudel kui ka enamikus riikides, kus taimekaitsevahendite reguleerimiseks on programmid juba hästi välja töötatud.

Lähikuudel arendab ettevõte oma kaasamispoliitikat, et kogu suhtlus teadlaste, ajakirjanike, reguleerivate asutuste ja poliitilise sfääriga oleks kantud läbipaistvusest, aususest ja austusest.

Lisateave on kättesaadav aadressil www.bayer.com/commitments.

Bayerist
Bayer on ülemaailmne ettevõte, mille põhipädevused on tervishoiu ja põllumajanduse valdkondades. Ettevõtte tooted ja teenused on kasuks üleilmse kasvava ja vananeva rahvastikuga seotud suurte probleemide ületamiseks tehtavate jõupingutuste toetamisel. Samas püüab kontsern suurendada sissetulekuvõimalusi ja luua väärtust innovatsiooni ja kasvu kaudu. Bayer on pühendunud kestliku arengu põhimõtetele ja Bayeri kaubamärk seisab usalduse, usaldusväärsuse ja kvaliteedi eest kõikjal maailmas. Majandusaastal 2018 töötas kontsernis 117 000 inimest ning teenis 39,6 miljardit eurot müügitulu. Kapitalikulu oli kokku 2,6 miljardit eurot ning teadus- ja arendustegevusse investeeriti 5,2 miljardit eurot. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.bayer.com.

Kontaktisikud:
Christian Hartel, telefon +49 214 30-47686
E-post: christian.hartel@bayer.com

Tino Andresen, telefon +49 214 30-66048
E-post: tino.andresen@bayer.com

 

Tulevikku suunatud väited
Käesolev pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud väiteid, mis põhinevad Bayeri juhtkonna hetke-eeldustel ja -prognoosidel. Mitmed teadaolevad ja teadmata riskid, määramatus ja muud tegurid võivad põhjustada olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulemuste, finantsolukorra, arengu või tulemusnäitajate ja siin antud hinnangute vahel. Kõnealuste tegurite hulka kuuluvad Bayeri avalikes aruannetes nimetatud asjaolud, millega saab tutvuda Bayeri veebilehel aadressil www.bayer.com. Ettevõte ei vastuta käesolevate tulevikku suunatud väidete ajakohastamise eest ega redigeeri neid vastavalt tulevikusündmustele või asjade käigule.