25.04.2019
2019. a. esimene kvartal:

Bayer: tugev algus aastale

  • Kontserni käive kasvas 4,1% (valuutakursside ja tooteportfelliga korrigeeritud alusel) 13,015 miljardi euroni.
  • EBITDA enne erakorralisi tulusid ja kulusid tõusis 44,6% ehk 4,188 miljardi euroni.
  • Crop Science üksuse käive ja kasum on omandamise järgselt oluliselt kasvanud.
  • Retseptiravimite üksuse käibe ja kasumi kasv on julgustav.
  • Käsimüügiravimite müügitulemused jäävad alla eelmise aasta esimesele kvartalile; kinnitati üksuse aastaprognoos.
  • Puhaskasum langes ootuspäraselt 36,5% 1,241 miljardi euroni. Languse tingisid omandamise ja ümberstruktureerimisega seotud erakorralised kulud.
  • Kasum aktsia kohta põhitegevusest tõusis 13,8% ehk 2,55 euroni.
  • Kinnitati prognoosid 2019. aastaks.

Leverkusen, 25.04.2019 – Bayeri kontsern alustas aastat tugevalt. ”Suur roll oli seejuures meie põllumajandusüksusel, kuid ka retseptiravimite müügitulemused olid lootustandvad,” ütles juhatuse esimees Werner Baumann neljapäeval, kui esitles ettevõtte 2019. aasta esimese kvartali aruannet. Crop Science üksuse raporteeritud käive ja kasum suurenesid tänu värskelt omandatud põllumajandusärile enam kui kaks korda. Ka retseptiravimite üksuse käive ja kasum tõusid olulisel määral. Käsimüügiravimite müügid jäid oodatult eelmise aasta tulemustele alla. Baumann kinnitas Bayeri kontserni väljavaate 2019. aastaks.

Veterinaarravimite ärist väljumine kulgeb samuti plaanipäraselt. Viimastel kuudel on hinnatud erinevaid väljumisstrateegiaid ning nüüd keskendutakse peamiselt üksuse müügile. Bayer kaalub siiski jätkuvalt kõiki variante, mis aitaksid väärtust maksimaalselt suurendada. Ettevalmistused üksuse eraldamiseks käivad.

Bayeri kontserni käive kasvas esimeses kvartalis valuuta ja tooteportfelliga korrigeeritud alusel (Fx & portfolio adj.) 4,1%, ulatudes 13,015 miljardi euroni (raporteeritud: + 42,4%). EBITDA enne erakorralisi tulusid ja kulusid tõusis 44,6% 4,188 miljardi euroni, hoolimata sellest, et valuutakursside negatiivne mõju vähendas omandamiseelselt Bayeri äride tulusid 110 miljoni euro võrra. EBIT langes 15,6% ehk 1,950 miljardi euroni pärast erakorraliste kulude mahaarvamist netosummas 1,050 miljardit eurot (Q1 2018: 78 miljonit eurot). Kõnealustest kuludest moodustasid 492 miljonit eurot Monsanto ülevõtmise ja integreerimisega seotud kulud ja 393 miljonit eurot eesootava restruktureerimisega seotud kulud.

Netotulu vähenes suurte erikulude tõttu 36,5% 1,241 miljardi euroni. Kasum aktsia kohta suurenes seevastu 13,8%, 2,55 euroni, hoolimata aktsiate suurenenud arvust. Bayeri vaba rahavoog peaaegu kahekordistus, ulatudes 508 miljoni euroni. Kontserni netovõlg oli 31.03.2019 seisuga 36,740 miljardit eurot ehk 3% rohkem kui 31.12.2018, mis oli tingitud valuutakursi negatiivsest mõjust ja uue rendiarvestuse standardi IFRS 16 esmakordsest rakendamisest.

Crop Science üksuse sissetulekud kasvasid tänu omandamisele enam kui kaks korda

Bayeri Crop Science üksuse käive oli 6,444 miljardit eurot ehk tõusis aruandluse baasil 125,2%. Valuutakursi ja tooteportfelli muutustega korrigeeritud tõus oli 5,5% ning kasvu vedas eelkõige Põhja- ning Ladina-Ameerika regioon. Mõlemas piirkonnas oli märgatav ka BASF-iga sõlmitud teenuslepingute mõju. Valuutakursi ja tooteportfelliga korrigeeritud alusel kasvas käive pisut ka Euroopa/Lähis-Ida/Aafrika regioonis. Seevastu Aasia/Vaikse ookeani regioonis käive samal alusel veidi langes.

Pro forma ehk kui käivet esitati nii nagu Monsanto omandamine ja sellega seotud võõrandamised oleksid toimunud juba 01.01.2017, oli Crop Science üksuse käive pärast valuutakursi mõjudega korrigeerimist aastases võrdluses samal tasemel (langus 0,2%). Herbitsiidide ja insektitsiidide valuutaga korrigeeritud käive kasvas ning eriti tugevaid tulemusi näitas üksus Other, mida tõukas tagant puuvillaseemnete turuosa kasv USAs ja Brasiilias. Maisiseemnete müüginumbrid jäid eelmise aasta tasemele. Kõige järsemalt langes sojaseemnete müügitulemus, põhjuseks nõudluse nihkumine eelnevatesse kvartalitesse Ladina-Ameerikas ning kasvuala vähenemine ja konkurentsisurve Põhja-Ameerikas.

Crop Science üksuse EBITDA enne erakorralisi kirjeid tõusis 122,8% 2,322 miljardi euroni. Tõusu tingis peamiselt värskelt omandatud äride panus müügituludesse. Vastupidist mõju avaldas müügitulu puudumine BASF-ile loovutatud äridest. Kasumit vähendas ka valuutakursside negatiivne mõju Bayeri äridele omandamise eelselt summas 67 miljonit eurot.

11.04.2019 seisuga oli USA kohtutele esitatud ligikaudu 13 400 hagi seoses taimekaitsevahendi glüfosaadiga. Bayer on jätkuvalt veendunud oma vastulausete põhjendatuses ning kavatseb end kõigis kohtuasjades jõuliselt kaitsta.

Retseptiravimite üksuse käive ja kasum kasvasid

Retseptiravimite üksuse käive kasvas 5,3% tänu antikoagulandi Xarelto™ ja silmaravimi Eylea™ tugeva arengu jätkule ning olulisele üldisele kasvule Hiina turul (Fx & portfolio adj.), ulatudes 4,354 miljardi euroni. Xarelto™ müügikäive tõusis 14,8% (Fx & portfolio adj.), peamiselt tänu kasvanud müügimahtudele Hiinas, Jaapanis ja Euroopas. Müügimahtude suurenemine, eriti Ühendkuningriigis, Prantsusmaal ja Saksamaal, kasvatas ka Eylea™ müügikäivet 14,5% (Fx & portfolio adj.).

Kahekohalise protsentuaalse kasvu saavutasid ka vähiravimid Nexavar™ ja Stivarga™ ning pulmonaalse hüpertensiooni ravim Adempas™. Kõige rohkem ehk 34,5% (Fx & portfolio adj.) tõusis Stivarga™ müügikäive, mille taga oli müügimahtude kasv Hiinas ja oluliselt paranenud tulemused USA turul. Tänu suurenenud müügimahtudele USAs ja Euroopas kasvas ravimi Adempas™ müügikäive 12,9% (Fx & portfolio adj.). Nexavar™ müügikäibe 11,4%-line kasv (Fx & portfolio adj.) oli tingitud toote lansseerimisest Hiina turul eelnevatel aastatel ning ka müügimahtude kasvust, eelkõige Saksamaal ja Brasiilias. Sclerosis multiplexi ravimi Betaferon™/Betaseron™ müügikäibe 24,4%-line langus oli peamiselt tingitud tihedast konkurentsist USA turul.

Retseptiravimite üksuse EBITDA enne erakorralisi kirjeid kasvas 6,9% (Fx & portfolio adj.) 1,512 miljardi euroni, mida toetas tugev äriarendus ja müüdud toodete madalam hind.

Käsimüügiravimite müügid kasvasid kahes regioonis

Consumer Health üksuse käive langes 1,4% (Fx & portfolio adj.) 1,395 miljardi euroni. Valuutakursi ja tooteportfelliga korrigeeritud alusel kasvasid müügid Aasia/Vaikse ookeani ja Ladina-Ameerika piirkonnas, kuid langesid Euroopa/Lähis-Ida/Aafrika ja Põhja-Ameerika regioonides. Globaalselt tõusis dermatoloogiliste toodete müük 8,6% (Fx & portfolio adj.), kuid samas langes käive muudes tootekategooriates, eriti seedeelundkonna tervise kategoorias (langus 6,0%) ja allergia- ning külmetusravimite sektoris (langus 4,8%).

Consumer Health üksuse EBITDA enne erakorralisi kirjeid vähenes 10,9% 279 miljoni euroni. Kasumi languse tingisid müügimahtude vähenemine, müüdud toodete maksumuse tõus ning loovutatud dermatoloogiliste retseptiravimite USA üksuse panuse kadumine. Osaliselt tasakaalustasid langust madalamad müügi- ja halduskulud, mis on käsimüügiravimite üksuses käivitatud efektiivsuskava esimesed mõjud.

Veterinaarravimite müüginumbrid olid eelmise aasta tasemel

Veterinaarravimite müügikäive oli 421 miljonit eurot (Fx & portfolio adj.) ehk samal tasemel kui eelneval aastal (0,9%-line langus). Pärast korrigeerimist valuutakursi ja tooteportfelli muutuste suhtes paranesid üksuse tulemused Euroopa/Lähis-Ida/Aafrika ning Aasia/Vaikse ookeani regioonides. Ladina-Ameerikas jäid tulemused eelneva aastaga võrdsele tasemele. Oluline langus esines Põhja-Ameerika turul. EBITDA enne erakorralisi kirjeid oli aastases võrdluses samal tasemel ehk 140 miljonit eurot (0,7%-line kasv).

Bayer kinnitab finantsprognoosi

Bayer kinnitas 2019. a. prognoosid vastavalt 2018. a. vahetuskurssidele. 2019. aasta käibeks prognoosib ettevõte ligikaudu 46 miljardit eurot, mis tähendab umbes 4%-list kasvu (Fx & portfolio adj.). Bayer on võtnud sihiks kasvatada EBITDA enne erakorralisi kirjeid ligikaudu 12,2 miljardi euroni ja tõsta kasum aktsia kohta ligikaudu 6,80 euroni. Ärisegmentide prognoosid jäävad samaks kui avaldatud 2018. aasta aruandes. Need eesmärgid ei võta arvesse plaani väljuda veterinaarravimite ärist, loovutada käsimüügibrändid Coppertone™ ja Dr. Scholl’s™ ning müüa 60%-line osalus Saksa teenusettevõttes Currenta.

Märkus toimetajatele:

Täielik esimese kvartali aruanne on leitav veebilehel www.bayer.com/quarterly-statement

Trükikvaliteediga fotod on leitavad veebilehel www.bayer.com/photo-footage

Tele- ja multimeediatoimetajad saavad tasuta alla laadida või tellida kõige värskemaid videomaterjale Bayeri kohta veebiaadressil www.tv-footage.bayer.com

Kontakt:

Christian Hartel, tel: +49 214 30-47686
E-post: christian.hartel@bayer.com

Tino Andresen, tel: +49 214 30-66048
E-post: tino.andresen@bayer.com

Lisainfo www.bayer.com.

tia (2019-0103E)

Tulevikku suunatud avaldused
See pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Erinevad teadaolevad ja tundmatud riskid, määramatus ja muud tegurid võivad kaasa tuua olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulevikutulemuste, finantsolukorra, arengu või saavutuste ning siin esitatud hinnangute vahel. Kõnealuseid tegureid on kirjeldatud Bayeri avalikes aruannetes, mis on kättesaadavad Bayeri kodulehel aadressil www.bayer.com. Ettevõte ei võta endale vastutust tulevikku suunatud avalduste uuendamise või nende kohandamise eest tulevikusündmustele või -arengutele.