29.11.2018
Kontsern kavatseb efektiivsuse tõstmiseks teha põhjalikke ümberkorraldusi tooteportfellis ja struktuuris

Bayer tugevdab peamisi bioteaduste ärisuundi, tõstes oluliselt tootlikkust ja kasumlikkust

  • Kontsern kavatseb väljuda veterinaarravimite sektorist, loobuda tervisetoodete sarjadest Coppertone™ ja Dr. Scholl’s™ ning müüa oma 60-protsendilise osaluse Saksamaa käitiseteenuste pakkujas Currenta.
  • Tõhususe ja struktuuri alased meetmed on kavandatud tõstma konkurentsivõimet ja tooma iga-aastase tulemi 2,6 miljardit eurot (2022. aasta seisuga), kaasa arvatud oodatavad sünergilised mõjud Monsanto omandamisest.
  • Osa tulemist kavatsetakse peamistesse ärisuundadesse tagasi investeerida.
  • Ühekordsete kulude eeldatav suurus ületab iga-aastase tulemi 1,7 kordselt.
  • Põhitegevuste tulud aktsia kohta suurenevad eeldatavasti umbes 1 euro võrra, tõustes 6,80 euroni (2019. aastal); 2022. aastaks on seatud siht 10 eurot.
  • EBITDA marginaaliks enne erakorraliste kulude mahaarvamist on kavandatud rohkem kui 30 protsenti (2022. aastal).
  • Efektiivsust tõstvate meetmete rakendamise tulemusena kaob eeldatavalt 12 000 töökohta praegusest 118 200-st, neist oluline osa Saksamaal.

Leverkusen, 29. november 2018 – Bayeri kontsern planeerib oma peamise ehk bioteaduste ärisuuna tugevdamiseks mitmeid ümberkorraldusi nii tooteportfellis kui struktuuris, eesmärgiga tõsta tootlikkust ja soodustada innovatsiooni, et oluliselt parandada ettevõtte konkurentsivõimet. Neljapäevasel koosolekul arutas Bayer AG nõukogu juhatuse poolt koostatud kava ja väljendas sellele ühehäälselt toetust. Nende meetmete kaudu rajab ettevõte teed jätkusuutlikule ja edukale ärile atraktiivsetel pikaajalise kasvuga turgudel. „Viimastel aastatel oleme Bayeri strateegilise arengu alal väga edukad olnud. Nüüd paneme nende meetmetega aluse Bayeri tulemuste ja kasumlikkuse jätkusuutlikule tõstmisele,“ ütles Werner Baumann, Bayer AG juhatuse esimees. „Nende meetmetega tagame optimaalselt Bayeri kui bioteaduste ettevõtte tuleviku.”

Keskendutakse peamistele bioteaduste alastele ärisuundadele

Bayer kavatseb tooteportfelli puudutavate meetmetega edasi minna 2019. aastal. Ettevõte planeerib väljuda veterinaarravimite sektorist ja hindab praegu olemasolevaid võimalusi. Kuigi see äriüksus pakub atraktiivsel turul kasvuvõimalusi, kavatseb Bayer suunata veterinaarravimite üksuse toetamiseks vajalikud investeeringuressursid oma peamistesse ärisuundadesse retseptiravimite, käsimüügiravimite ja taimekaitse valdkondades.

Käsimüügiravimite ja tervisetoodete vallas on ettevõte algatanud meetmed, võimaldamaks üksusel eelseisvatel aastatel turu kasvule järgi jõuda ja kasumlikkust tõsta. Nende meetmete hulgas on planeeritud väljumine tootekategooriatest, millel on parem arengupotentsiaal väljaspool Bayerit. Lisaks varem teatavaks tehtud loobumisele dermatoloogilistest retseptiravimitest vaatab Bayer tulevatel kuudel üle oma strateegilised valikud, eesmärgiga loovutada päikesekaitse (Coppertone™) ja jalahoolduse (Dr. Scholl’s™) tootesarjad. Nende sammudega kavatseb ettevõte keskenduda kasumliku arengu taganttõukamisele oma peamistes käsimüügiravimite valdkonna tootekategooriates.

Lisaks on Bayer arutamas lahkumist oma 60-protsendilise osalusega sidusettevõttest, Saksamaa käitiseteenuste pakkujast Currenta. Pärast Covestro edukat eraldamist ei õigusta Bayeri poolne Currenta teenuste kasutus enam 60-protsendilist osalust.

Meetmed konkurentsivõime ja uuenduslikkuse edendamiseks

Lisaks planeeritavatele tooteportfelli puudutavatele meetmetele kavatseb Bayer oluliselt parendada oma kulustruktuuri. Ettevõtte eesmärgiks on veelgi tugevdada oma uuenduslikkust ja tootlikkust, et kiirendada juurdepääsu tuleviku tehnoloogiatele ning edendada veelgi konkurentsivõimet ja kasumlikkust. Selles kontekstis püüab ettevõte saavutada suurema tõhususe kõigis oma tugifunktsioonides ja -teenustes.

Koos Monsanto omandamisest tuleneva oodatava sünergiaga ennustab Bayer oma kavandatud tõhususe ja struktuuri alaste meetmete tulemiks iga-aastaselt 2,6 miljardit eurot (alates aastast 2022). Nende meetmete hulgas on umbes 12 000 töökoha koondamine kokku 118 200 hulgas kogu maailmas, oluline osa neist Saksamaal. See meede töötatakse detailsemalt välja eelseisvatel kuudel. Kõigi meetmetega seonduvad ühekordsed kogukulud ületavad iga-aastase tulemi eeldatavalt 1,7 kordselt. Osa vabanevatest vahenditest on kavas kasutada innovatsiooni ja konkurentsivõime tugevdamiseks ettevõtte äriüksustes. „Ainuüksi 2022. aasta lõpuga kavatseme investeerida kokku umbes 35 miljardit eurot meie ettevõtte tulevikku, kusjuures tootearendus (R&D) moodustab sellest üle kahe kolmandiku ja kapitalimahutused vaid alla kolmandiku,“ ütles Baumann.

Eeldades muutumatut tooteportfelli ja stabiilseid vahetuskursse, ootab ettevõte oma põhitegevuste tulemiks aktsia kohta 2019. aastal 6,80 eurot (2018: 5,70 kuni 5,90 eurot) ning 2022. aasta sihiks on seatud umbes 10 eurot. Kontserni EBITDA marginaaliks enne erakorraliste kulude mahaarvamist on 2022. aastani kavandatud rohkem kui 30 protsenti.

Bayeri ettevõttestrateegia, finantssihid ja kapitalimahutuste prioriteedid tuuakse ära kapitaliturgude päeval Londonis 5. detsembril.

Tegevuse tõhustamise meetmeid ja struktuurimuutusi kavandatakse kõigi ärisuundade, talituste, riikide platvormide ja teenuste lõikes

Retseptiravimite ärisuunas on vältimatult vajalikuks sammuks tugevam keskendumine välisele innovatsioonile koos tootearenduse võimaluste eduka jätkuva edasiarendamisega. Meetmete hulgas on innovatsioonimudeli kiirem arendamine ja ettevõttesiseste tootearendustegevuste ümberkorraldamine. Ettevõttesiseste mahtude vähendamisest vabanenud ressursid suunatakse investeeringute tugevdamiseks koostööpõhistesse uuringumudelitesse ja välisesse innovatsiooni.

Hemofiilia ärisuunal on mitme uue toote väljatulemine konkurentsi oluliselt tihendanud. Et selles segmendis konkurentsivõimeliseks jääda, on Bayer otsustanud mitte kasutada Saksamaal Wuppertalis valminud VIII faktori tootmiskäitist, vaid keskendada kogu rekombinantse VIII faktori tootmine Ameerika Ühendriikidesse Berkeleysse.

Käsimüügiravimite ja tervisetoodete ärisuunal algatatakse meetmed eelseisvatel aastatel turukasvule järgi jõudmiseks ja kasumlikkuse parendamiseks. Lisaks kavandatud muutustele tooteportfellis kohandatakse organisatsiooni struktuuri selliselt, et kiiresti muutuvas turukeskkonnas edu saavutada.

Käsimüügi- ja retseptiravimite ärisuundadel on 2018. aasta neljandas kvartalis oodata kokku ligikaudu 3,3 miljardi euro ulatuses mitterahalisi allahindlusi ja mahakandmisi. Käsimüügiravimite ärisuunal puudutavad need peamiselt ettevõtetelt Merck & Co. ja Dihon omandatud tootemarke ning osaliselt ka bilansis kajastatud firmaväärtust (kokku umbes 2,7 miljardit eurot). Retseptiravimite ärisuunal on oodata allahindlusi ja mahakandmisi umbes 0,6 miljardi euro ulatuses, eelkõige Wuppertalis asuva VIII faktori tootmiskäitisega seonduva otsuse tõttu.

Taimekaitse ärisuunal keskendutakse omandatud ettevõtte edukale integreerimisele. Nagu varem teatatud, ootab Bayer sünergiatest iga-aastast tulemit 1,04 miljardit eurot (1,2 miljardit USA dollarit) EBITDA-sse enne erakorralisi kulusid (aastal 2022). See arv, mis moodustab kulusünergiatena 0,87 miljardit eurot (1 miljardit USA dollarit), on eeltoodud sihttulemiga hõlmatud.

Eelnimetatud muutustele ärisuundades ja pingutustele muuta tooteportfell tõhusamaks lisanduvad ulatuslikud kohandused ettevõttes endas, eelkõige ettevõtlustalitustes ja tugitalitustes, samuti äriteenustes ja riigipõhistes platvormides. Nende kohanduste eesmärgiks on viia ellu tõhus organisatsioonistruktuur ja taristu, mis toetab kõige paremini Bayeri ärisuundi ja ettevõtte kliente.

2021. aasta lõpuks planeeritav umbkaudu 12 000 töökoha koondamine kogu maailmas tuleneb järgmistest meetmetest: retseptiravimite ärisuunal ligikaudu 900 töökohta tootearenduses ja umbes 350 töökohta seoses VIII faktori tootmiskäitisega Wuppertalis; ligikaudselt 1100 töökohta seoses käsimüügiravimite ärisuuna ümberkorraldustega; ligemale 4100 töökohta taimekaitse ärisuunal omandatud põllumajandusettevõtete integreerimise tulemusena; ning veel 5500 kuni 6000 töökohta ettevõtlustalitustes, tugitalitustes, äriteenustes ja riigipõhistes platvormides.

„Need muutused on vajalikud ning panevad aluse Bayeri tulemuslikkuse ja paindlikkuse tõstmisele. Nende meetmetega püüame täielikult ära kasutada meie ärisuundade kasvupotentsiaali,“ ütles Baumann. „Me teame, kui rängad on need otsused meie töötajate jaoks. Nagu minevikus, nii ka nüüd viime kavandatud meetmed ellu õiglaselt ja vastutustundega.“