16.08.2018
Crop Science’i ettevõtete BASF-ile loovutamise järel

Bayer: Monsantoga ühinemise alustamise tingimused on täidetud

Teavitati õiguskaitsevahenditest, mida rakendatakse Californias tehtud kohtuotsuse vastu.

Leverkusen, 16. august 2018 – neljapäeval loovutas Bayer BASF-ile osad Crop Science’i ettevõtted, mille müügimaht kokku ulatub ligikaudu 2,2 miljardi euroni, mis tähendab, et nüüd võib alata Monsanto integreerimine Bayeri kontserni. Bayer sai juba 7. juunil 2018 Monsanto ainuomanikuks.

Üheks Ameerika Ühendriikide Justiitsministeeriumi nõudeks oli, et Bayer ja Monsanto jäävad nimetatud ettevõtete BASF-ile loovutamiseni eraldisesivateks ettevõteteks ja töötavad eraldi, ning nüüd on see loovutamine aset leidnud.

Monsantoga ühinemise tulemusel tekib juhtiv põllumajandusettevõte, mis on innovatiivne, tugeva tooteportfelliga ja kõrgete eetikastandarditega. Nagu varem teatatud, loodab Bayer, et ettevõtte omandamisel on põhitulule osaku kohta positiivne mõju, mida võib näha juba 2019. aastal, alates 2021. aastast oodatakse enam kui 10%-list kasumlikkust. Alates 2022. aastast on oodatakse, et sünergiatest lisandub erikirjeteta EBITDA-le aastas 1,2 miljardit Ameerika Ühendriikide dollarit. Lisaks soovib Bayer veelgi enam investeerida jätkusuutlikusse.

Californias 10. augustil 2018 langetatud kohtuotsuse osas glüfosaadi kohta usub Bayer, et see on vastuolus teadusliku tõendmaterjaliga, kümnete aastate jooksul kogutud kogemustega ja maailma eri paikade reguleerivate asutuste poolt tehtud järeldusega, et glüfosaat on ohutu ja ei põhjusta mitte-Hodgkini lümfoomi. Ameerika Ühendriikide Riiklikud Terviseinstituudid (National Institutes of Health (NIH)) kinnitasid hiljuti taas, et glüfosaat ei põhjusta vähki. Ka Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseamet (U.S. Environmental Protection Agency (EPA)), Euroopa Toiduohutusamet (European Food Safety Authority (EFSA)), Euroopa Kemikaaliamet (European Chemicals Agency (ECHA)) ja teised maailma reguleerivad asutused on jõudnud järelduseni, et glüfosaati saab ohutult kasutada.

Kõnealune otsus on selles kohtuasjas alles esimene samm, nagu Monsanto on ka juba teatanud, ning selle otsuse vastu esitatakse protsessijärgseid algatusi ja apellatsioone. Bayer usub, et kohus leiab juhtumi edenedes viimaks, et Monsanto ja glüfosaat ei olnud hr Johnsoni haiguse põhjuseks.

Eespool nimetatud Ameerika Ühendriikide Justiitsministeeriumi kehtestatud nõuete tõttu ei olnud Bayeril Monsanto üksikasjalisele ettevõttesisesele teabele. Bayeril ei olnud nende tingimuste alusel lubatud mõjutada Monsanto äritegevusega seotud küsimusi ja võimalused nende osas aktiivselt üksikasjalisi kommentaare jagada olid väga piiratud. Tänasest saab aga Bayer aktiivselt osaleda ka ettevõtte kaitsmises glüfosaati puudutavas kohtuasjas ja mistahes muudes juriidilistes vaidlustes, nt tootega Dicamba seotud potentsiaalsete kahjunõuete osas.

Kontaktandmed:
Christian Hartel, tel +49 214 3047686
E-post: christian.hartel@bayer.com

Dr. Rolf Ackermann, tel +49 214 3041782
E-post: rolf.ackermann@bayer.com

Tulevikku puudutava teabega seotud hoiatused
See materjal võib sisaldada tulevikku suunatud väiteid. Tegelikud tulemused võivad tulevikku puudutavates väidetes prognoositutest oluliselt erineda. Teguriteks, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist erinemist, on: oht, et pooled ei saavuta eeldatud perioodi jooksul (või üldse) ühinemisest oodatud sünergiat ja ei suuda töötada nii tõhusalt, kui prognoositud ega integreerida ettevõtte Monsanto („Monsanto”) äritegevust edukalt Bayer Aktiengesellschafti („Bayer“) tegevusega; seesugune integratsioon võib olla oodatust raskem, aeganõudvam või kulukam; tehingujärgsed tulud võivad olla oodatust väiksemad; tehingujärgsed tegevuskulud, klientide kadu ja häired äritegevuses (sh raskused töötajate, klientide ja tarnijatega suhete säilitamisel) võivad olla oodatust suuremad; Monsanto võtmetöötajatest kinni hoidmine; poolte suutlikkus täita ühinemisega seotud raamatupidamise ja maksukohustustega seotud ootusi; tehingu sooritamiseks võetud laenude tagasi maksmise mõju; Bayerile tehinguga seoses tekkivate võlgnevuste mõju ja nende potentsiaalne mõju Bayeri võlareitingule; Bayeri ja Monsanto ühise äritegevuse mõjud, st ühendatud ettevõtte finantsseisundi, äritegevuse tulemuste, strateegia ja plaanide mõjud; muud asjaolud, mis on välja toodud Monsanto vormil 10-K esitatud aastaaruandes, mis esitati Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjonile („SEC“) majandusaasta kohta, mis lõppes 31. augustil 2017, ja teised Monsanto poolt SEC-ile esitatud materjalid, mis on leitavad aadressil http://www.sec.gov ja Monsanto veebilehel: www.monsanto.com; ja muud Bayeri avalikes aruannetes käsitatavad asjaolud, millega saab tutvuda Bayeri veebilehel: www.bayer.com. Bayer ei ole kohustatud käesolevas teadaandes toodud teavet uuendama, kui see ei ole nõutav seadustega. Lugejaid julgustatakse selles dokumendis avaldatud tulevikku puudutavale teabele liigset tuginemist vältima, kuna see teave kehtib ainult dokumendi avaldamise kuupäeva seisuga.