08.04.2019
Bayer tervitab teaduspõhist arutelu reguleerivate asutuste, teadlaste ja avalikkusega

Enam kui 100 Bayeri omanduses olevat glüfosaadi ohutusuuringut on kättesaadavad

Bayer tervitab teaduspõhist arutelu globaalsete reguleerivate asutuste, rahvusvahelise teadusringkonna ja tarbijatega glüfosaadi ohutusprofiili kohta. Selleks on kõik Bayeri omanduses olevad 107 glüfosaadi ohutusuuringute aruannet, mis esitati Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) osana Euroopa Liidu (EL) ainete autoriseerimisprotsessist, nüüd kättesaadavad Bayeri spetsiaalsel läbipaistvusplatvormil. Nii väljendab ettevõte oma pühendumust suuremale läbipaistvusele, sealhulgas põllukultuuride kaitse ohutusuuringutele pärast Monsanto omandamist. Paljud neist ja muudest sarnastest uuringutest esitati USA keskkonnakaitseagentuurile ja see hindas neid oma glüfosaadi riskianalüüsi käigus.

„Läbipaistvus on usalduse katalüsaator, seega on suurem läbipaistvus tarbijatele, poliitikakujundajatele ja ettevõtetele hea. Uuendusvaldkonnas tegutseva firmana on ohutus meile esmatähtis ja oleme täielikult pühendunud sellele, et teha kõik endast olenev, et meie tooted oleksid inimestele ja keskkonnale ohutud,“ ütles Bayer AG juhatuse esimees ja põllukultuuride teaduse osakonna president Liam Condon. „Tehes oma üksikasjalikud teaduslikud ohutusandmed avalikult kättesaadavaks, julgustame kõiki huvitatud isikuid ise järele vaatama, kui põhjalikult me ohutust käsitleme. Me võtame vastu võimaluse osaleda dialoogis ja loodame, et see aitab suurendada usaldust teaduslike tõendite vastu.“

Bayeri läbipaistvuse veebisaidile uute materjalide lisamine järgib eelmise aasta detsembris tehtud algatust, kui avaldati üle 300 glüfosaadi ohutusuuringu kokkuvõtte, mis on taimekaitsevahenditele ELi loa andmise menetluse raames esitatud. Praeguseks on võimaldatud juurdepääs kõikidele asjakohastele põhjalikele glüfosaadi ohutusuuringutele, millele Bayeril on täielikud õigused. Seaduslike piirangute tõttu ei saa Bayer avalikustada kolmandate isikute läbiviidud ja nende omanduses olevaid glüfosaadiuuringuid. Lisateabe saamiseks külastage meie leheküljel olevat KKK rubriiki.

Bayer seisab glüfosaadi ohutuse eest ning jätkab oma glüfosaadipõhiste toodete jõulist kaitsmist. Ettevõte teeb hoolikat tööd, et tagada glüfosaati käsitlevate arutelude täpsus, ja jätkab teabe jagamist tugeva teadusliku aluse kohta, mis kinnitab, et glüfosaat ja glüfosaadipõhised tooted on ohutud, kui neid kasutatakse vastavalt juhistele, ja et glüfosaat ei põhjusta vähki. Lisateavet glüfosaadi ja selle olulisuse kohta tänapäeva põllumajanduses leiate aadressilt https://www.bayer.com/en/about-glyphosate-based-herbicides-and-their-role-in-agriculture.aspx

Bayeri läbipaistvuse algatusest

Bayer võttis 2017. aastal endale vabatahtliku kohustuse läbipaistvuse tagamiseks, kehtestades oma läbipaistvuse platvormi abil uue standardi. Ettevõte on teinud oma ohutusandmed, mida varem jagati vaid reguleerivate asutustega, üldsusele kättesaadavaks, et suhelda teadusringkondadega, luua usaldust ja edendada taimekaitsevahendite kohta avatud, teaduspõhist dialoogi. Praeguseks on Bayer teinud oma läbipaistvusele pühendatud kodulehel kättesaadavaks teabe 28 toimeaine kohta ning tulevikus seda täiendatakse veelgi.

Bayerist

Bayer on ülemaailmne ettevõte, mille peamised kompetentsivaldkonnad on tervishoid ja toitumine. Ettevõtte tooted ja teenused on mõeldud inimeste hüvanguks, need toetavad jõupingutusi, et ületada maailma elanikkonna kasvamise ja vananemisega seonduvad väljakutsed. Samal ajal soovib kontsern suurendada oma tulukust ja luua väärtust uuenduslikkuse ja kasvu kaudu. Bayer on pühendunud säästva arengu põhimõtetele ning Bayeri kaubamärk tähistab usaldust, usaldusväärsust ja kvaliteeti kogu maailmas. 2018. eelarveaastal töötas kontsernis ligikaudu 117 000 inimest ja selle müügikäive oli 39,6 miljardit eurot. Investeeringud ulatusid 2,6 miljardi euroni, teadus- ja arendustegevuse kulud 5,2 miljardi euroni. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.bayer.com.

Kontakt:
Utz Klages, tel +49 2173 38-3270
E-post: utz.klages@bayer.com

kgs (2019-0025)

Tulevikku suunatud avaldused

Käesolev pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Erinevad teadaolevad ja tundmatud riskid, ebakindlus ja muud tegurid võivad põhjustada olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulevaste tulemuste, finantsolukorra, arengu või tulemuslikkuse ja siin esitatud hinnangute vahel. Need tegurid hõlmavad faktoreid, mida käsitletakse Bayeri avalikes aruannetes ja mis on kättesaadavad Bayeri kodulehel aadressil www.bayer.com. Ettevõte ei võta endale mingit vastutust nende tulevikku suunatud avalduste ajakohastamise eest ega nende tulevastele sündmustele või arengutele vastavuse eest.

Bayeri läbipaistvuse algatus: ühiskonna usalduse suurendamine läbipaistvuse suurendamise abil

LÄBIPAISTVUSE ALGATUSE KKK

 • Suur osa Bayeri poolt Euroopa Liidu (EL) heakskiidumenetluse raames esitatud toimeainete registreerimisdokumentides sisalduvast teabest on avalikult kättesaadav Euroopa Toiduohutusameti kodulehel. See hõlmab inimeste ja keskkonna ohutust käsitlevate uuringute kokkuvõtteid. Täiendavat teavet võib küsida ka ametiasutustelt, kuid see teabe taotlemise protsess võib olla nii avalikkusele kui ka ametiasutustele koormav. Meie läbipaistvuse algatus on mõeldud selleks, et muuta teave kergemini kättesaadavaks mittekaubanduslikult huvitatud isikutele – alates asjast huvitatud kodanikest kuni teadlaskonna liikmeteni.
 • Kuna me räägime juurdepääsust kümnetele tuhandetele dokumentidele, kavatseme pakkuda lihtsamat ja kiiremat juurdepääsu inimeste ja keskkonna ohutuse alaste uuringute teabele oma uue läbipaistvuse algatuse järkjärgulise rakendamise kaudu.
 • Selle algatuse esimese sammuna tehti alates 2017. aasta detsembrist lisaks mesilastega seotud uuringutele imidaklopriidi osas kättesaadavaks ka mitmeid toimeaineid käsitlevad hindamisülevaated, mida on võimalik koos hariduslike ja täiendavate materjalidega alla laadida. See aitab reguleerimist käsitlevat teavet konteksti paigutada ja tagada, et see on kõigile kättesaadav. Alates 2018. aasta algusest on Bayer pakkunud (taotluse esitamise korral) mittekaubanduslikku juurdepääsu täielikele uuringuaruannetele, mille põhjal kokkuvõtted on tehtud.

 

 • Taimekaitsevahendid on üks kõige põhjalikumalt uuritud ja rangemalt reguleeritud tooteid maailmas. Sageli jagatakse meie andmeid täielikult ainult reguleerivate asutustega. Avalikkuse huvi teabe läbipaistvuse vastu aina kasvab ja me tahame olla teejuhiks ohutusega seotud teabele parema juurdepääsu tagamisel.
 • Soovime oma toodete ohutuse hindamisel näidata oma pühendumust läbipaistvusele ja kõige kõrgemate rahvusvaheliste standardite täitmisele. Lõppude lõpuks on meil ühised väärtused selles, mis puudutab meie perekonna, toidu ja keskkonna ohutust.
 • Me usume läbipaistvusse, et igaühel oleks võimalus ise otsustada.
 • Soovime luua võrdsed tingimused, andes mittekaubanduslikele osapooltele juurdepääsu meie toodete ohutust tõendavale teabele. Seda tehes loodame edendada taimekaitsevahendite osas avatud, teaduspõhist dialoogi.
 • Meie veebilehel tehakse kättesaadavaks ohutusega seotud uuringute kokkuvõtted. Lisaks võimaldab Bayer mittekaubanduslikku juurdepääsu täielikele uuringuaruannetele.
 • Avalikustatakse ainult selliseid dokumente, mis on esitatud reguleerivatele asutustele ja mida need on hinnanud, ning seda tehakse kohtades, kus tooted on turul kättesaadavad.
 • Kolmandate isikute õigustega seotud dokumente ei tohi nende õiguste kaitsmiseks avalikustada.
 • Oleme kindlalt pühendunud 2016. aastal väljakuulutatud läbipaistvuse algatusele. Rakendame samu põhimõtteid kõikidele meie kasutatavatele ainetele, ning see hõlmab ka Monsantolt omandatud uuringuid molekulide kohta. Meie põhimõtted on toodud ära KKK rubriigis.
 • Töörühma (nt glüfosaadiuuringu töörühma) esitatud või muude aineid puudutavate andmete avalikustamise osas, mis sisaldavad ka sellist teavet, mis ei ole täielikult Bayeri omandis, peame kõigepealt analüüsima võimalikke õiguslikke piiranguid, mis nõuavad meilt kolmandate isikute õiguste austamist.
 • Alates 7. detsembrist 2018 oleme oma läbipaistvusplatvormil avalikustanud glüfosaadi uuringute kokkuvõtted. Alates 28. märtsist 2019 võimaldasime juurdepääsu kõigile 107 Bayeri omandis olevale glüfosaadi ohutusuuringu aruandele, mis esitati Euroopa Liidu loa andmise menetluse osana Euroopa Toiduohutusametile (EFSA). Selle kohta lisateabe saamiseks vaadake KKK alt glüfosaadi ohutuse kokkuvõtete rubriiki.
 • Ohutusuuringute andmete avalikustamine on pidev protsess, mis algab teabe avalikustamisega ELis ja mõnes muus riigis registreeritud toimeainete kohta. ELi registreerimisprotsessi käigus esitatud dokumendid katavad rohkem kui 90% toimeainete kohta tehtud uuringutest kogu maailmas. Alates 2017. aastast on internetis kättesaadavaks tehtud paljude toimeainete ja paljude tüüpiliste toodete (koostiste) uuringute kokkuvõtted.
 • 2018. aasta alguses hakkasime vastava taotluse esitamisel võimaldama mittekaubanduslikku juurdepääsu täielikele uuringuaruannetele. See on jätkuv protsess.
 • 7. detsembril 2018 lisasime platvormile glüfosaadi ohutusuuringute kokkuvõtted. Alates 28. märtsist 2019 võimaldasime juurdepääsu kõigile 107 Bayeri omandis olevale glüfosaadi ohutusuuringu aruandele, mis esitati Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) osana Euroopa Liidu (EL) ainetele loa andmise menetlusest.
 • Kui olete huvitatud selliste toimeainete või turul olevate toodete  ohutusuuringutest, mis ei ole veel meie läbipaistvuse platvormil saadaval, saatke oma taotlus e-posti aadressil cropscience-transparency@bayer.com. Vastame teile nii kiiresti kui võimalik.
 • Oma toodete ohutuse hindamiseks vajalikku teavet me ei redigeeri. Redigeerime sellist teavet, mis võib ohustada Bayeri töötajate või kolmandate isikute privaatsust.
 • Redigeerime tundlike ärisaladustega seotud teavet, nagu tootmisprotsessid, koostised või muud üksikasjad, mida võib kaubanduslikult väärkasutada. Seda tüüpi teavet kaitstakse kohaldatavate seaduste alusel (nagu ELi 1107/2009 artikkel 63) ja seetõttu nimetatakse seda konfidentsiaalseks äriteabeks. Redigeerime regulatiivseid sertifikaate oma ärihuvide kaitsmiseks ning selleks, et hoida ära Bayeri oskusteabe väärkasutamist omavolilistel regulatiivsetel eesmärkidel. Reguleerivad asutused saavad dokumentidest sellise versiooni, kus tumedaks tehtud osasid ei ole. Tumedaks tehtud osad on reguleerivatele asutustele avalikustatud ja nad on neid nõuetele vastavalt hinnanud.
 • Uuringuaruannet, mis ei ole parajasti kättesaadav, on teil alati võimalus küsida. Saatke e-kiri aadressile cropscience- transparency@bayer.com, kui sooviksite saada juurdepääsu sellisele uuringuaruandele, mida parasjagu meie platvormil ei ole. Vastame teile nii kiiresti kui võimalik.
 • Ohutusuuringute alase teabe avalikustamine on jätkuv protsess. Aja jooksul avalikustame teavet rohkemate ainete ja toodete kohta. Teavet selle kohta, milline on väljaspool ELi esitatud ohutusalase teabe kättesaadavus, leiate käesoleva veebilehe jaotisest „Uudised“.

Teile antakse litsents vastava dokumendi ühe koopia kasutamiseks. Igasugune levitamine, paljundamine või avaldamine eeldab Bayer AG (või selle vastava filiaali) nõusolekut. Dokumendi või selle sisu mistahes kasutamine regulatiivsel eesmärgil või mistahes muul ärilisel eesmärgil on keelatud ja kujutab endast litsentsilepingu rikkumist. Lisateabe saamiseks tutvuge dokumendiga „Taimekaitseuuringute dokumentidele juurdepääsu tingimused“.

 • Kui sooviksite meie turustatavate toodete ohutuse kohta või parasjagu turul saada olevates Bayeri toodetes kasutatavate toimeainete kohta rohkem teavet saada, saatke e-kiri aadressile cropscience-transparency@bayer.com. Vastame teile nii kiiresti kui võimalik.
 • Bayer otsib aktiivselt teadusalast koostööd ja julgustab teid meiega ühendust võtma. Bayer on huvitatud koostööst teadlastega, et edendada teadusuuringuid agronoomia ja rahvatervise valdkonnas.
 • Paljud ohutusalased andmed, eriti ohutusuuringute kokkuvõtlikud tulemused on vabalt kättesaadavad kodulehel cropscience-transparency.bayer.com. Need kokkuvõtlikud dokumendid põhinevad uuringuaruannetel. Tärniga (*) tähistatud ainete kohta on täielikud uuringuaruanded vastava taotluse esitamisel mittekaubanduslikuks kasutamiseks juba kättesaadavad. Neid on võimalik taotleda, avades asjakohase kokkuvõtva dokumendi ja klõpsates uuringuaruandele viitavat linki. Teid suunatakse edasi tellimuse vormile.
 • Kirjutage tellimislehele oma nimi ja e-posti aadress.
 • Oma e-posti aadressi kinnitamiseks saate e-kirja, mis sisaldab koodi. Kasutage e-kirjas toodud linki ja sisestage kood.
 • Teile saadetakse e-kirjaga automaatne vastus, milles kinnitatakse, et teie taotlus on kätte saadud.
 • Pärast ohutusuuringute aruande ettevalmistamist saadetakse teile link selle allalaadimiseks.
 • Kui see on esimene kord, kui seda uuringuaruannet on küsitud, võib selle kättesaadavaks tegemine võtta aega.
 • Seda seetõttu, et nimed, asukohad ja ohutusega mitteseotud vastavad sertifikaadid tuleb üksikisikute ja töövõtjate privaatsuse kaitseks tumedaks teha, et vähendada aruande võimalikku väärkasutust regulatiivses kontekstis. • Kui allalaadimise linki on juba kasutatud, jääb see kehtima 24 tunniks. Kui soovite saada juurdepääsu paljudele uuringuaruannetele, võtke meiega ühendust e-posti aadressil cropscience-transparency@ bayer.com.
 • Seaduslike piirangute tõttu ja kolmandate isikute õiguste kaitsmiseks on meil lubatud avaldada ainult neid dokumente, mis on täielikult Bayeri omanduses. Seetõttu on meie avalikustamisprotsessist jäetud välja avalik kirjandus ja teiste ettevõtetega koostöös tehtud uuringud.
 • Tellida ei saa ka selliseid dokumente, mis ei ole ohutusuuringud ja mida võidakse ärieesmärkidel ära kasutada. Need dokumendid on esitatud reguleerivatele asutustele, kes on neid ka hinnanud, kuid neid ei ole võimalik läbipaistvuse platvormi kaudu tellida. Seepärast ei ole kokkuvõtlikes dokumentides aktiveeritud linke nende dokumentide tellimisvormile. Palun saatke e-kiri aadressil cropscience-transparency@bayer.com, kui soovite nende uuringuaruannete sisu arutada. Vastame teile nii kiiresti kui võimalik.
Kokkuvõtlikus dokumendis viidatud väljaande number viitab selle redigeerimata versioonile, mis esitati reguleerivale asutusele. Enne üldsusele avaldamist teeme tumedaks kõik nimed ja katsetamiskohtade asukohad ning ohutusega mitteseotud (laboratoorsed) sertifikaadid, samuti konfidentsiaalse äriteabe. See dokument saab teise väljaande numbri. Väljaande number on dokumendi ID viimane number (M-xxxxxx-vv-e).
 • Dokumente uuendatakse aja jooksul. Uusim versioon on viimane ametiasutustele esitatud versioon. Uuringu tulemuste osas ei ole erinevatel versioonidel mingit vahet. Enamikul juhtudel korrigeeritakse vaid kirjavigu või lisatakse teavet dokumendist arusaamise parandamiseks.
 • Teile tehakse kättesaadavaks ainult uuringu viimane versioon, isegi kui te taotlesite vanemat.
 • Versiooni number kuvatakse dokumendi IDs (M-xxxxxx-vv-e) kahe numbrina.
Enne uuringuaruande kättesaadavaks tegemist tuleb järgida avalikustamisjuhiseid. Kui uuringuaruannet taotletakse, tuleb esmalt dokumendis kõik nimed ja ohutusega mitteseotud sertifikaadid käsitsi redigeerida. Uuringuaruanded võivad olla kuni 800 lehekülge pikad. Need erinevad ka struktuuri ja vormi poolest (nt skaneeritud paberdokumendid) ning võivad seega vajada täiendavat ettevalmistust.
 • Arvestades dokumentide avaldamise ettevalmistamiseks vajalike sammude arvu, suurendatakse saadaolevate aruannete loetelu pidevalt. Enne avalikustamist tuleb üle vaadata 300 kuni 700 aruannet (näiteks andmete privaatsuse tagamise huvides) ja vormindada need iga toimeaine kohta. Ühes uuringuaruandes võib olla kuni 800 lehekülge.
 • Kättesaadavaks tehakse ainult see teave, mis puudutab registreerimisprotsessi edukalt läbinud tooteid ja aineid. Palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil cropscience-transparency@bayer.com ja me hoiame teid kursis edasiste uuringute avalikustamisega.

TAIMEKAITSEALASTE OHUTUSUURINGUTE KKK

Ohutusuuringud on spetsiaalselt kujundatud katsed, mis võimaldavad reguleerivate asutuste teadlastel hinnata taimekaitsevahendi potentsiaali kahjustada inimesi, loomi, sihtrühmaväliseid organisme (putukad, loomad, mikroorganismid ja taimed, mis ei ole kahjurid) või keskkonda (nt pinnas, vesi ja õhk ning nendes elavad organismid).
Reguleerivad asutused üle maailma on kavandanud ja kinnitanud terve ohutusuuringute paketi (rohkem kui 150 kemikaali kohta), mille läbiviimine on seadusega nõutud nendelt ettevõtetelt, kes soovivad taimekaitsevahendit registreerida. Need uuringud on nähtud ette erineva kestvusega ja erineva kontsentratsiooniga keemilise kokkupuute katsetamiseks. On uuringuid, mis katsetavad suurt ühekordset annust, et hinnata, mis juhtub juhusliku kokkupuute või lekke korral. Uuringutes katsetatakse ka kõiki kokkupuuteviise: suu kaudu, nahal ja sissehingamisel. Teised uuringud katsetavad väikest ja suurt annust pikema ajaperioodi jooksul (päevad, kuud, aastad), et hinnata kokkupuudet töötajatega ja tarbijatega, samuti keskkonnaga (nt kasulikud putukad, linnud, imetajad, kalad, vihmaussid, mulla mikroorganismid ja taimed).
Ohutusuuringud räägivad meile kemikaali kohta palju. Need uuringud näitavad meile, kuidas kemikaal toimib kokkupuutel keskkonna ja kehaga; kuidas see siseneb taime, putuka, looma või inimese sisse, kuhu see läheb; kui palju seda läheb taime erinevatesse organitesse või osadesse; kas see on mürgine ja millises annuses; kui kauaks see organismi jääb; kuidas see laguneb; kas see on lagunemisel ikka veel mürgine; kui palju seda jääb alles keskkonda (pinnas, vesi ja õhk). Inimestel ja loomadel katsetavad need uuringud, kas kemikaal on mürgine immuunsüsteemile, paljunemisele, loote ja noorloomade arengule; kõigile elundisüsteemidele (maks, neerud, süda, aju, reproduktiivorganid, silmad, närvisüsteem, veri, põrn, luud, lihased, kilpnääre); ja kas see on genotoksiline (mürgine geneetilisele materjalile) või võib põhjustada vähki. Keskkonnaga seoses vaatlevad need katsed mürgisust organismidele, mis elavad pinnases, setetes ja vees, samuti kasulikele putukatele, lindudele, metsloomadele ja taimedele.
Reguleerivad asutused kasutavad kõigi nende uuringute tulemusi kemikaali ohutusprofiili mõistmiseks. Nad hindavad taimekaitsevahendi toksilisi mõjusid ja määravad võimalikud kokkupuutetasemed, mis on inimestele ja keskkonnale ohutud. Nad rakendavad alati uuringu järgi mõju mitteomava kontsentratsiooni ning kindlaksmääratud kasutustingimustes võimaliku kemikaaliga kokkupuute vahel ohutusvaru, mis on vähemalt 100. Ainult siis peetakse toote kasutamist ohutuks.
 • Regulatiivseid katseid teostatakse vastavalt avaldatud teaduslikele kriteeriumidele ja rahvusvahelistele juhenddokumentidele ning need tuleb viia läbi head laboratoorset tava (GLP) järgides. Suuniste ja hea laboratoorse tava eeskirjade järgimist jälgivad nii asutusesisesed kvaliteedi tagamise üksused kui ka inspekteerivad asutused väljastpoolt tagamaks, et uuringute läbiviimine ja andmed on täpsed ja kehtivad. Seiretegevus hõlmab rajatiste auditeid, rajatistes käimasolevat tööd (st personali jälgimine laboris, et tagada nende töö vastavus hea laboratoorse tava nõuetele ja katsetamise nõuete järgimine), dokumentide kontrollimist (nt teostatavat tööd kirjeldava uurimiskava läbivaatamine, aruannete läbivaatamine saadud andmete täpsuse kontrolliks) ja see sisaldab ka regulaarseid ametiasutuste esindajate külastusi. Uuringute toorandmed arhiveeritakse vähemalt 15 aastaks.
 • Hea laboratoorse tavaga uuringutega seonduvad kõrged standardid ja selle tähtsus peegelduvad ka asjaolus, et uuringute juhte või teisi inimesi, kes GLP sertifikaate võltsivad, võltsitud sertifikaate kasutavad või pettust kasutades neid valesti väljastavad, võib võtta kriminaalvastutusele (nt Saksamaal ChemG § 27a alusel).

GLÜFOSAADI OHUTUSUURINGUTE KKK

 • 7. detsembril 2018 avalikustasime oma läbipaistvusplatvormil üle 300 glüfosaadi ohutusuuringu kokkuvõtte. Alates 28. märtsist 2019 võimaldasime juurdepääsu kõigile 107 Bayeri omandis olevale glüfosaadi ohutusuuringu aruandele, mis esitati Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) osana Euroopa Liidu (EL) ainetele loa andmise menetlusest.
 • Nagu teistegi ainete korral, mida meie läbipaistvuse algatus hõlmab, keskendume nendele ohutusuuringutele, mille esitasime taimekaitsevahenditele Euroopa Liidu (EL) ainetele loa andmise menetluse raames.
 • Bayer ei saa avaldada selliseid uuringuid, mis kuuluvad teistele ettevõtetele, mis moodustavad osa glüfosaadi töörühmast. Bayer on siiski pühendunud põllukultuuride kaitset käsitlevate uuringute läbipaistvuse parandamisele ja julgustab teisi tööstusharu tegijaid oma eeskuju järgima.
 • Alates 7. detsembrist 2018 oleme kättesaadavaks teinud kõik 318 glüfosaadi ohutusuuringu kokkuvõtet, mis on osa ELi toimikust. See hõlmab uuringuid nii toimeaine kui ka tüüpiliste preparaatide jääkide ja ainevahetuse (18), keskkonna säilimise (32), toksikoloogia (180) ja ökotoksikoloogia (88) kohta.
 • Alates 28. märtsist 2019 võimaldasime juurdepääsu kõigile 107 Bayeri omandis olevale glüfosaadi ohutusuuringu aruandele, mis esitati Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) osana Euroopa Liidu (EL) ainetele loa andmise menetlusest.
Euroopa glüfosaadi töörühm (GTF) on ettevõtete konsortsium, mis ühendab ressursid ja jõupingutused Euroopa glüfosaadi registreerimise uuendamiseks ühise taotluse esitamisega. Konsortsiumi ei loeta juriidiliseks isikuks.
Glüfosaadi töörühma läbiviidud glüfosaadi ohutusuuringud ning nendes uuringutes sisalduv teave ei kuulu täielikult Bayeri omandusse. Seetõttu ei saa me automaatselt seda teavet avalikustada.
Me ei saa rääkida teiste ettevõtete nimel. Bayer on siiski pühendunud põllukultuuride kaitset käsitlevate uuringute läbipaistvuse parandamisele ja julgustab teisi tööstusharu tegijaid oma eeskuju järgima.
 • Glüfosaadil põhinevaid tooteid on maailmas ohutult ja edukalt kasutatud üle nelja aastakümne ning see on väärtuslik abivahend, mis aitab põllumajandustootjatel kasvatada põllukultuure ja praktiseerida säästvat põllumajandust, vähendades mullaharimist, mullaerosiooni ja süsinikdioksiidi heitkoguseid.
 • Reguleerivad asutused kogu maailmas peavad glüfosaadipõhiseid herbitsiide ohutuks, kui neid kasutatakse nii, nagu see on ette nähtud.
 • On viidud läbi suur hulk uuringuid glüfosaadi ja glüfosaadi baasil valmistatud herbitsiidide kohta, mis kinnitavad, et need tooted on ohutud, kui neid kasutatakse vastavalt juhistele.